Vijesti

Nacionalni park Plitvička jezera: Natječaj za sezonske poslove!

Nacionalni park Plitvička jezera svake godine, tijekom ljeta, zapošljava veći broj ljudi zbog povećanja količine posla. Natječaj za ovu godinu objavljen je danas te u nastavku članka možete pročitati koji se poslovi nude i koje je uvjete potrebno ispuniti. Sretno svima koji se prijave!

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS RADNIKA (M/Ž) NA ODREĐENO VRIJEME (TURISTIČKA SEZONA 2015.)

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u srijedu 18.03.2015.g. br.30/15. Rok za prijavu je 26.3.2015.g.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 – osnovni tekst, NN br. 141/12 – Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 – Dodatak II) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA : 112-01/14-01/04, URBROJ : 517-03-1-1-15-239 od 11. ožujka 2015. godine, vršiteljica dužnosti ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2015.), za sljedeća radna mjesta:
I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:
I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 4 izvršitelja
I.2. Zidar – 2 izvršitelja
I.3. Tesar – 4 izvršitelja
I.4. Radnik na uređivanju travnjaka – 8 izvršitelja
I.5. Radnik-rukovatelj motornom pilom – 1 izvršitelj
I.6. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj
I.7. Čistač u Parku – 17 izvršitelja
Ukupno: 37 izvršitelja

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Turistički vodič – 5 izvršitelja
II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 8 izvršitelja
II.3. Informator – 15 izvršitelja
II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 10 izvršitelja
II.5. Informator – blagajnik parkinga – 8 izvršitelja
II.6. Čuvar parkirališta – 19 izvršitelja
II.7. Zapovjednik broda – 2 izvršitelja
II.8. Pomoćnik zapovjednika -mornar – 19 izvršitelja
II.9. Vozač panoramskog vlaka – 2 izvršitelja
II.10. Vozač autobusa – 1 izvršitelj
II.11. Vozač B i C kategorije – 3 izvršitelja
II.12. Čistač vozila – 2 izvršitelja
Ukupno: 94 izvršitelja

III PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač II – 16 izvršitelja
Ukupno: 16 izvršitelja

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar I – 1 izvršitelj
IV.2. Recepcionar II – 11 izvršitelja
IV.3. Recepcionar III – 2 izvršitelja
IV.4. Nosač prtljage – 2 izvršitelja
IV.5. Konobar II – 23 izvršitelja
IV.6. Konobar III – 32 izvršitelja
IV.7. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 1 izvršitelj
IV.8. Kuhar II – 13 izvršitelja
IV.9. Kuhar III – 19 izvršitelja
IV.10. Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj
IV.11. Sobarica – 19 izvršitelja
IV.12. Vešarica – 11 izvršitelja
IV.13. Kućni majstor – elektrotehničar – 3 izvršitelja
IV.14. Kućni majstor – vodoinstalater – 1 izvršitelj
IV.15. Blagajnik – 14 izvršitelja
IV.16. Voditelj šanka – 2 izvršitelja
IV.17. Perač posuđa – 12 izvršitelja
IV.18. Čistačica – 7 izvršitelja
IV.19. Pomoćni radnik – kosac – 3 izvršitelja
IV.20. Vozač – 2 izvršitelja
IV.21. Referent AOP-a – 3 izvršitelja
IV.22. Mesar – 3 izvršitelja
IV.23. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj
Ukupno: 186 izvršitelja

V SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA
V.1. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj
Ukupno: 1 izvršitelj

VI SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
VI.1. Referent turističke prodaje III vrste – 1 izvršitelj
Ukupno: 1 izvršitelj

VII SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
VII.1. Referent nabave – 2 izvršitelja
VII.2. Vatrogasac – 1 izvršitelj
VII.3. Vatrogasac-vozač – 1 izvršitelj
VII.4. Čuvar – 4 izvršitelja
Ukupno: 8 izvršitelja

VIII PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VIII.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija – 1 izvršitelj
VIII.2. Pomoćni radnik – 2 izvršitelja
VIII.3. KV tesar – 2 izvršitelja
Ukupno: 5 izvršitelja

Sveukupno: 348 izvršitelja

Uvjeti:
– NKV (za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, pomoćni kuhar, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);
– KV sjekač (za radno mjesto: radnik – rukovatelj motornom pilom);
– SSS i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar)
– SSS građevinskog smjera (za radno mjesto: zidar)
– SSS drvno-prerađivačkog smjera (za radno mjesto: tesar i KV tesar);
– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar)
– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent faktura);
– SSS medicinskog ili kemijskog smjera (za radno mjesto: sanitarni tehničar na bazenu);
– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);
– SSS pomorskog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: zapovjednik broda);
– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);
– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila (za radna mjesta: vozač panoramskog vlaka, vozač autobusa, vozač B i C kategorije i vozač);
– SSS ugostiteljskog ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, voditelj šanka i mesar);
– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)
– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);
– SSS ekonomskog ili općeg smjera (za radno mjesto: referent nabave);
– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);
– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater)
– VŠS hotelijersko-turističkog ili društvenog smjera (za radno mjesto: turistički vodič, recepcionar I i referent turističke prodaje III vrste);
i
– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS
– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove KV, SSS i VŠS

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS)
– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj višoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta VŠS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)
– presliku brodarske knjižice (samo za radno mjesto za koje je brodarska knjižica uvjet natječaja)
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

NAPOMENE
– kandidati koji su u turističkoj sezoni 2014. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2015.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;
– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2015. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.04.2015.g do 01.07.2015.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2015.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2015.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 13. ožujka 2015.
Ur. broj: 2140/15

Javna ustanova „NP Plitvička jezera“
v.d. Ravnatelja

Natalija Božičević, dipl. oec.

Tekst: np-plitvicka-jezera.hr

Foto: Tamara Hodak

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close