VijestiTurizam

Priča o POGLEDU U DIVLJINU: Gdje su dosad održane radionice projekta? (II dio)

Nakon što smo vas uveli u temu projekta Pogled u divljinu koji se održava na području nekoliko parkova prvim člankom o Pećinskom parku Grabovača , danas donosimo događanja koja su dosad održana u vidu radionica po ustanovama sudionicima.

Projektni koordinatori zajedno sa sudionicima sa svojih područja sudjelovali su u radionicama koje je organizirala Udruga BIOM. Sve radionice i treninzi vezani su uz zaštitu prirode, floru i faunu te zakonske regulative, a osmišljene su kao kombinacija teorijskog (učioničkog) i praktičnog (terenskog) rada.

Prva radionica organizirana je samo za projektne koordinatore, na temu fotografije prirode i sastavnica prirode s predavačem Goranom Šafarekom kako bi se koordinatori naučili pravilno koristiti dobivenim fotoaparatima i pripadajućom opremom. Predavanje je održano u JU PP Velebit, 10. i 11. ožujka, 2015., dok se terenski dio održavao nakon predavanja i to 10. ožujka na obali rijeke Like, a 11. ožujka u Baškim Oštarijama.

Prva radionica za sve sudionike održana je u JU PP Velebit u Gospiću, 12. i 13. ožujka, 2015. na temu zakonodavnog okvira zaštite prirode. Radionica je bila isključivo učionička uz korištenje primjera iz prakse i metode grupnog rada, a govorilo se o Naturi 2000, zaštićenim područjima, Arhuškoj konvenciji, Zakonu o pravu na pristup informacijama itd.

Druga radionica održana je također u JU PP Velebit, 19. i 20. ožujka, 2015. na temu inventarizacije i praćenja stanja (monitoring). Teorijski dio održavao se u prostorijama JU PP Velebit, a terenski dio u bivšoj park-šumi Jasikovac u Gospiću. Sudionici su upoznati s priručnicima za inventarizaciju i praćenje stanja, načinima monitoringa i izvještavanja te informacijskim sustavima zaštite prirode (npr. FCD – Flora Croatica Database). Prilikom terenskog izlaska u šumu Jasikovac sudionici su dobili priliku koristiti se GPS uređajima te primjerom monitoringa nekih vrsta ptica (npr. djetlića).

Treća radionica održana je u JU Nacionalni park Paklenica, 11. i 12. lipnja, 2015. s temom ptice. Teoretski dio odrađen je u prostorijama Javne ustanove te se govorilo općenito o pticama, obavezama monitoringa ptica, povezanosti ptica i turizma te o opremi i metodama istraživanja ptica. Praktični dio odvijao se u NP Paklenica uz pomoć stručnih djelatnika JU NP te predavača. Sudionici su promatrali ptice na području Nacionalnog parka uz pomoć dalekozora koje su svi trebali ponijeti te durbina Udruge BIOM.

Četvrta radionica održana je u JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2. i 3. srpnja, 2015. s temom botanika i beskralješnjaci. Predavači su govorili općenito o beskralješnjacima, monitoringu beskralješnjaka, općenito o flori te o metodama monitoringa vaskularne flore. Nakon predavanja sudionici su po grupama pokušavali odrediti vrste pomoću ključa (literature). Terenski dio održan je u NP Sjeverni Velebit (Alan, Lubenovac), uz interpretaciju predavača.

Projektni koordinatori projekta Pogled u divljinu su u sklopu projekta posjetili i Kamp za ptice Udruge BIOM u Parku prirode Učka, 17. i 18. kolovoza, 2015. kako bi promatrali metode hvatanja ptica mrežom i prstenovanje ptica te održali radni sastanak.

Peta radionica održana je u JU PP Velebit, 10. i 11. rujna, 2015. s temom vodozemci, gmazovi i sisavci. Teoretski dio održan je u prostorijama JU PP Velebit, a govorilo se općenito o vodozemcima i gmazovima, metodama istraživanja i monitoringa vodozemaca i gmazova, općenito o sisavcima te o metodama istraživanja i monitoringa sisavaca. U večernjim satima, u blizini Planinarske kuće Vile Velebita u Baškim Oštarijama postavljane su živolovke i fotozamke. Praktični dio održan je u PP Velebitu, u blizini Filipovog kuka.

Projekt je još uvijek u trajanju te sve radionice nisu još održane. Pri kraju projekta planirano je polaganje ispita za turističkog pratitelja za sudionike. Projektom je poboljšana komunikacija Javnih ustanova i udruga koje djeluju na području Velebita i Like te su se otvorila vrata za nove, buduće suradnje.

capture-20151019-100512


 

Tekst: Pećinski park Grabovača

Foto: NP Sjeverni Velebit 

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close