VijestiŽupanijska

Dražović iz Čabra o smanjenju naknada za JLS: Ovdje se radi isključivo o pogodovanju infrastrukturnim operatorima

PRIOPĆENJE

Gradonačelnik Čabra Antonio Dražović, mag.physioth., poslao je priopćenje medijima na temu drastičnog smanjivanja prihoda za JLS na nacionalnoj razini, i to sa 8 na 2,24 kune po m2.   Priopćenje prenosimo u cijelosti u nastavku.


U doba sveopćeg poskupljenja izmjenama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta smanjuju se prihodi JLS-a. Usvajanje predloženih Izmjena i dopuna Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta za posljedicu bi u konačnici imalo smanjenje prihoda JLS-a za više od 50% naknade u odnosu na sada važeći Pravilnik što nema valjane pravne osnove.

HAKOM bi trebala biti agencija koja štiti interese Republike Hrvatske kao i JLS-a na njezinom području. Ovim se prijedlogom izmjena Pravilnika najmanje misli o javnom interesu. Ovdje se radi isključivo o pogodovanju infrastrukturnim operatorima koji su ionako u doba pandemije ostvarili najveću dobit. Ukoliko bi se smanjila naknada za pravo puta i za nerazvrstane ceste (sa 8 kn/m2 na 2.40 kn/m2), procjena je da bi jedinice lokalne samouprave na državnoj razini izgubile između 100-150 milijuna kuna godišnje. Grad Čabar se uključio u javnu raspravu, a cijeli komentar nalazi se dalje u tekstu.

Neprihvatljiva i pravno neutemeljena je inicijativa HAKOM-a koja nastoji  proširiti  izmjene i dopune Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta na način da se 2,40 kn / m2  naknade plaća ne samo za javne ceste (državne, županijske i lokalne ceste) nego i za nerazvrstane ceste koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a to iz sljedećih razloga:

 – nerazvrstane ceste nisu javne ceste nego spadaju u komunalnu infrastrukturu svake jedinice lokalne samouprave što je izričito navedeno u čl. 59.čl.1.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20). Sukladno tome na nerazvrstane ceste se ne odnose odredbe Zakona o cestama, jer se isti odnosi samo na javne ceste ( autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste). Javne ceste se financiraju i održavaju iz državnog proračuna, a nerazvrstane ceste iz proračuna JLS-a.

Prema tome i naknada koja je određena u Zakonu o cestama odnosno prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti u iznosu od 2,40 kn / m2, odnosi se jedino i isključivo na javne ceste.   Nerazvrstane ceste nisu javne ceste.

– u Zakonu o cestama nigdje nije navedeno da se naknada za pravo puta prema Odluci Vlade Republike Hrvatske  primjenjuje i na nerazvrstane ceste, niti to piše u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta, a niti u Zakonu o elektroničkim komunikacijama, pa je stoga nejasno radi čega je stav HAKOM-a da bi se 2,40 kn naknade trebalo primjeniti i na nerazvrstane ceste.

– ukoliko bi se smanjila naknada za pravo puta i za nerazvrstane ceste (sa 8kn/m2 na 2.40kn/m2), procjena je da bi jedinice lokalne samouprave na državnoj razini izgubile između 100 – 150 milijuna kuna godišnje.  

– Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti donesena je još u svibnju 2011. godine, te u istoj nigdje nije navedena i naknada za pravo puta, pa ne vidimo zašto bi ista uopće bila relevantna. 

 – s obzirom da Zakon o cestama radi jasnu razliku između javnih i nerazvrstanih cesta, ne vidi se opravdan razlog zašto bi HAKOM kroz Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta imao potrebu određivati iste cijene za sve ceste. U prilog tome ide i činjenica da sam HAKOM prema prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta radi razliku između autoceste (naknada 4,75kn/m2), te ulice, ceste i puta (naknada 2,40kn/m2).

– zašto se put i ulica izjednačava sa cestom.

– prilikom izmjena propisa u Republici Hrvatskoj obvezno je napraviti i javno objaviti financijski učinak predloženih izmjena prilikom donošenja novih propisa, što HAKOM nije učinio. Uz izmjene Pravilnika HAKOM nije na javnu raspravu stavio i financijsku analizu učinaka izmjena pravilnika jer bi se javno moglo vidjeti u kojem iznosu izmijene pravilnika utječu na prava oštećenih osoba, u ovom slučaju 556 jedinica lokalne samouprave. HAKOM je obvezan javno objaviti, i to za svaku jedinicu lokalne samuprave ili upravitelja nekretnina koliko će im se smanjiti utvrđena naknada 

– Zakon o elektroničkim komunikacijama u članku 29. propisuje da visina naknade za pravo puta mora predstavljati pravičan razmjer između prava vlasnika nekretnina i interesa operatora elektroničkih komunikacijskih usluga te javnog interesa za razvoj tržišta elektroničkih komunikacija. Slijedom toga HAKOM je 2009. donio Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta kojom je definirao pravičnu naknadu u visini od 8 kn/m2 te se postavlja pitanje zašto i kako je nakon 13 godina naknada od 8 kn/m2  postala smetnjom, odnosno više ne predstavlja pravičan razmjer, koje su to opravdane okolnosti koje su Vijeće HAKOM-a uvjerile u izmjene predmetne naknade. 

– u vremenskom razdoblju od 2014. upravitelji i vlasnici nekretnina svjedoci su suspektnih aktivnosti operatera Hrvatski Telekom d.d. da se snize naknade za pravo puta, lažno to pravdajući navodnim ugrožavanjem njihovog investicijskog potencijala. HAKOM operateru Hrvatski Telekom d.d. regulira cijene i u cijenu njegovih usluga priznao je i uračunao trošak koji Hrvatski Telekom d.d. plaća upraviteljima ili vlasnicima nekretnina na ime prava puta, čime se opet dovodi u pitanje opravdanost predloženih izmijena pravilnika. Ako je HAKOM operateru Hrvatski Telekom d.d. regulirao cijene i u cijenu njegovih usluga priznao je i uračunao trošak plaćanja naknade za pravo puta, zašto se sada predlažu izmijene pravilnika, dok se s druge strane istovremeno ne smanjuje trošak koji operater Hrvatski Telekom d.d. više neće imati ako se usvoje predložene izmjene pravilnika? Radi se o pogodovanju kojim se operateru Hrvatski Telekom d.d. omogućava ektra profit, i to na teret svih građana RH koji koriste usluge, vlasnika i upravitelja nekretnina. Operater Hrvatski Telekom d.d. će imati niži trošak od cca 70-100 miliona kuna, koji će dalje naplaćivati građanima Republike Hrvatske u znatno višem, i tako svake godine.

– hoće li  Operater Hrvatski Telekom d.d. ekstra profit koji mu omogućuje HAKOM uložiti u Republici Hrvatskoj, hoće li se ekstra profit uložiti svake godine u istom iznosu na području svake pojedine jedinice lokalne samouprave u onom istom iznosu koji HAKOM predloženim izmjenama pravilnika uzima jedinicama lokalne samouprave.

– poziva se  HAKOM dati konkretno, na financijskoj i pravnoj analizi, opravdano argumentirano obrazloženje za ovako drastično smanjenje naknade na štetu građana Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave.

– upravitelj i vlasnici nekretnina su svjedoci da HAKOM izniman napor ulaže kako bi obranio interese operatera Hrvatski telekom d.d. na  način da HAKOM ne predlaže prekršajno sankcioniranje operatera Hrvatski telekom d.d. u očiglednim ne postupanjima po izvršnim i pravomoćnim rješenjima HAKOM-a.

Gradonačelnik Grada Čabra:

Antonio Dražović, mag.physioth.

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close